Kjøpsvilkår tjenester

Vilkår og betingelser for kjøp av tjenester levert av AdvisorWest

1. Vilkår og betingelser

Disse generelle vilkår og betingelser for salg gjelder for alt salg av tjenester fra AdvisorWest med mindre annet er skriftlig avtalt mellom partene før levering finner sted.

2. Definisjoner

AdvisorWest, Hvis salget omfatter levering av tjenester fra AdvisorWest samt underleverandører, gjelder disse vilkårene og betingelsene for levering. Kunde betyr personen, selskapet eller enheten som bestiller tjenester fra AdvisorWest.

3. Priser og betalingsbetingelser

Avtalt leveringspris forutsetter at all nødvendig dokumentasjon er levert og opplyst til AdvisorWest ved oppstart, dette inkluderer informasjon om tidligere og nylige saker som er av vesentlig betydning. Om denne informasjonen ikke blir meddelt AdvisorWest forbeholder vi oss retten til å fakturere for dokumentert ekstra arbeid til veiledende timepris.

Stans i prosjektet:
Når kunde er tilbudt fast pris i prosjekt forventes det at AdvisorWest kan jobbe med prosjektet uten unødige stopp, stopp utover 5 virkedager anses som unødig. Kostnad, minimum kr 1500,- pr ny oppstart, oppstart beregnes på timebruk. Overnevnte kostnad kan komme i tillegg til gitt fastpris tilbud. Forsinkelser påført av kunde / underleverandører og underleverandører beregnes med gitt timepris.

AdvisorWest forbeholder seg retten til månedlig del-fakturering når prosjekter, passerer inn i ny måned, det vil da bli utsendt faktura for timesarbeid utført i foregående måned samt påløpte kostnader i prosjektet. Første faktura vil også inneholde prosjekt oppstartskostnad på a kr 4000,- denne kostnaden er normalt inkludert i fastpris tilbud, men er ikke synlig i tilbudet. 

Ved Inkasso skal alle utestående beløp innbetales før AdvisorWest vurderer ny oppstart, forskuddsbetaling forventes innbetalt av estimert rest beløp i prosjektet. Normalt vil ikke AdvisorWest gjenoppta arbeid for kunder der saken har gått til inkasso. Alle priser er oppgitt i norske kroner, eksklusive merverdiavgift. 

Frakt belastes separat. Kommunale gebyrer er aldri inkludert i prisen fra AdvisorWest. Betaling normalt med forfall innen 7 (syv) dager, med mindre annet er avtalt. 

Ved forsinket betaling, vil en påminnelse bli sendt før saken blir sendt til et inkassobyrå. Forsinkelsesrenter og purregebyr vil bli beregnet etter gjeldende rente; ref. Norsk lov om renter ved forsinket betaling med mer. Inkasso avgifter vil bli belastet kunden.

4. Retningslinjer ved bearbeiding av tegninger

Våre kunder er ansvarlig for at rettigheter blir klarert i henhold til åndsverkloven og at andre regler i henhold til Norsk lov er fulgt ved redigering av materialet ved hjelp av AdvisorWest. Kunden vil alltid være ansvarlig for at ovennevnte er lovlig og avklart.

5. Personvern

AdvisorWest behandler all personlig informasjon og andre sensitive data på en sikker måte. E-postadressene vil ikke bli utlevert til tredjepart. I forbindelse med oppdrag, vil kundens bilder og dokumenter lagres på våre produksjonsservere og arkiv, med mindre annet er avtalt skriftlig.

6. Feil og mangler i leveransen. Klager og ansvar

AdvisorWest er ansvarlig for feil eller mangler ved levering forårsaket av AdvisorWest. Dette gjelder også dersom leveransen ikke inneholder alle elementene kunden har bestilt eller kunden har blitt sendt feil elementer.

Reklamasjon må gjøres så snart som mulig og senest innen 7 (syv) dager etter at kunden oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. For private innkjøp gjelder bestemmelsene i Kjøpsloven. 

AdvisorWest kan i rimelig utstrekning gi instruksjoner om hvordan leveransen skal håndteres eller hvordan kunden skal handle for å løse problemet. AdvisorWest sitt ansvar er i dette tilfellet betinget av at slike instrukser blir fulgt.

AdvisorWest ansvar for feil eller mangler i leveransen, eller forsinkelser utover avtalt dato for levering (avsnitt 8) er begrenset til 50 % av faktura verdien av oppdraget. AdvisorWest er ikke ansvarlig for indirekte tap, herunder tapt fortjeneste. AdvisorWest sitt ansvar er under enhver omstendighet begrenset til den pris som er avtalt for leveransen.

AdvisorWest ansvar for innsendt materiale for redigering med mer, er begrenset til materialenes produksjonskostnader. 

Hvis kunden sender inn materiale av spesielt høy verdi eller affeksjonsverdi, må kunden selv sørge for fullverdiforsikring for å dekke verdien av dokumentet / materialet.

7. Angrerett for private kjøp

Når AdvisorWest leverer tjenester som er produsert spesielt for kjøperen, såkalt «tilpasset-ordre». Er det normalt ingen angrerett for disse produktene. Hvis kjøperen bestemmer seg for å heve kjøpet, vil kjøper bli belastet for alle kostnadene som er påløpt som følge av utført arbeid og materialer som brukes; ref. Angrerettloven. Mellom bedrifter, gjelder ikke angrerett.

8. Regler for retur av defekte varer

Defekte / feilproduksjon på dokumenter / produkter må returneres så snart som mulig etter mottak, senest 5 (fem) dager etter at retur er avtalt. Returer må avtales på forhånd med AdvisorWest.  AdvisorWest vil håndtere forespørsel om retur innen 7 (syv) virkedager etter å ha mottatt klagen.

Når retur er godkjent, vil kunden motta et returnummer, som kunden tydelig må merke varene med før de sendes til AdvisorWest. Retur er på kundens regning med mindre annet er avtalt. Varer skal returneres i den stand de ble mottatt og i originalemballasjen så langt som praktisk mulig. Varene som returneres må alltid være forsvarlig pakket.

9. Leveringstid

AdvisorWest vil normalt spesifisere en forventet leveringstid for produksjon ved bekreftelse av ordren / oppdraget. Levering / fraktkostnad kommer i tillegg. Avtalt leveringstid forutsetter all nødvendig dokumentasjon levert til AdvisorWest ved oppstart. Oppgitte leveringsdato / tider er ikke bindende uten skriftlig avtale. For leveringskritiske oppdrag, anbefales det en egen avtale for å sikre levering til avtalt tid.

10. Kvittering og bekreftelse av ordre

En ordre er bindende for AdvisorWest og kunden når kunden skriftlig eller muntlig bestilling er mottatt eller AdvisorWest har bekreftet bestillingen ved utsending av ordrebekreftelse.

11. Frakt

AdvisorWest velger normalt den billigste metoden for levering, vanligvis via vår egen budtjeneste eller Posten. Kunden kan spesifisere en annen leveringsmetode hvis ønskelig. All frakt bekostes av kunden med mindre annet er avtalt på tidspunktet for bestillingen. For private innkjøp, kan varene bli sendt i oppkrav på kundens regning.

12. Overføring av risiko

Med mindre annet er avtalt, går risikoen over til kunden i øyeblikket varene er overlevert til kunde fra lager.

13. Sentral Godkjenning / Ansvarsrett 

AdvisorWest består i dag av 2 firma. AdvisorWest Waardal samt AdvisorWest AS. Inntil AdvisorWest AS har egen sentral godkjenning kan AdvisorWest Waardal sin sentrale godkjenning benyttes i Byggesaker uten ytterligere samtykke fra kunde. 

14. Salgspant & Rettigheter

AdvisorWest har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på fakturabeløpet pluss renter og kostnader; ref. § 3-14 flg. Panteloven. Varer solgt på kreditt med salgspant kan ikke videreselges eller sendes før de er betalt for i sin helhet, med mindre annet er avtalt skriftlig før varene er overlevert.

Tegninger og dokumenter levert av AdvisorWest er opphavsrettslig beskyttet og kan ikke kopieres uten skriftlig samtykke. Ulovlige kopier regnes som brudd på opphavsretten og er straffbart. 

Tegninger skal kun brukes på avtalt eiendom. Tegninger og byggesøknader sendes ikke til kommune før full betaling inkludert renter og gebyrer er mottatt.

15. Kvalitetsgaranti

Alle ordrer blir produsert i samsvar med AdvisorWest sine høye standarder for kvalitet. Men visse faktorer er utenfor vår kontroll, og dekkes ikke av vår kvalitetsgaranti, som:

– Feil i kundens design / layout, tekst, tegnsetting, grammatikk, etc.
– Dårlig oppløsning eller kvalitet på dokumenter / tegninger.
– Bestilling av feil produkt, produkttype, etc.
– Tap av data hvis en CD / DVD er skadet, etc.
– Utilsiktet eller feil bruk, ytre skader, modifisering / endring og manglende vedlikehold

Hvis kravene er avtalt på forhånd garanterer vi at resultatet vil være i samsvar med de godkjente krav. Hvis leveranse ikke tilfredsstiller kundens krav, må kunden straks kontakte AdvisorWest; ref. Pkt 6.

16. Byggesøknader

AdvisorWest kan aldri forskuttere en godkjenning på søknader, her ligger alltid den økonomiske risiko på kunden.

17. Gebyrer

Kunden / Tiltakshaver er alltid ansvarlig for gebyrer mot kommune / stat i forbindelse med søknader og ankesaker.

18. Profilering

Prosjekter vil kunne brukes på våre nettsider, facebook-sider, Instagram, reklamebrosjyrer, messer m.m. som referanseprosjekt. Direkte referanse til kunde gis kun ut etter avtale. 

19 Tvister – verneting

Eventuelle tvister som ikke kan løses i minnelighet, kan bringes inn for Bergen tingrett som verneting. Norsk lov gjelder.

Revidert 27.1.2020