Hvor kommer radon fra?

Radon dannes kontinuerlig i jordskorpa der det er uranholdige mineraler. I store deler av Norge finnes uran i alunskifer og granitt. Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav. Vårt kalde klima og norsk byggeteknikk gjør at radon siver inn og oppkonsentreres i vårt innemiljø.

Hvem er utsatt for radon?

Det anslås at 1 million bygninger i Norge har for høye radonverdier i henhold til myndighetenes anbefalinger.

Finnes det radonkart?

NGU har laget kart over hvor det er uranholdige mineraler.

Statens strålevern og kommuner har laget egne kart over bygg med høye radonnivåer.

Hva slags skader gjør radon?

Radon er en gass som kan pustes inn uten at vi merker det. Det største helseproblemet ved radoneksponering er økt risiko for lungekreft. Myndighetene anslår at radon gir omlag 300 lungekrefttilfeller årlig i Norge, hvorav 50 pga radon på arbeidsplasser.

Hvordan unngå høye radonnivåer?

Regjeringen har laget en strategi for å redusere radoneksponering i Norge.

• Nye bygg konstrueres radontrygge ved at det legges sperreskikt og dreneringssystem. Regelverket fra DIBK, TEK10 fra 2010.

• I eksisterende bygg kan radonnivåene senkes med enkle tiltak som bedre ventilasjon og tetting av lekkasjer. Ved høye nivåer løses problemet best ved å montere radonbrønn eller radonsug som lager undertrykk under bygget og lede radongassen ut av bygget. –Statens strålevern

Hvordan måler man?

Når du sender inn bestillingsskjemaet får du tilsendt en pakke med sporfilmer som du plasserer i husets oppholdsrom. Vi anbefaler å måle i alle oppholdsrom i den nederste etasjen og i minst ett rom i øvrige etasjer. Etter måling returneres filmene i ferdig adressert konvolutt for analyse. Hvis det måles i minst to måneder i vinterhalvåret, beregner vi en sannsynlig årsmiddelverdi for hvert rom.